Vedtægter

§ 1 Navn og tilhørssted
Foreningens navn er: Mitt West Country Club
Tilhørssted er Ikast

§ 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at udbrede forståelsen af og kendskabet til countrymusikken.
Stk. 2 Foreningens midler kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

§ 3 Medlemskreds
Foreningen kan optage enhver person, der måtte ønske medlemskab.
Kun medlemmer af MWCC og samarbejdende countryklubber kan deltage i foreningens arrangementer til speciel medlemspris.
Et årligt medlemskab går fra 1. januar til 31. december.

§ 4 Generalforsamling
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år i januar måned
Første gang i 2006
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis formanden , 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.
Der indkaldes ved ved opslag på hjemmeside og på facebook.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 7 dage før.

2. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til  bestyrelsen, samt 2 suppleanter
  6. Valg af 1 bilagskontrollant
  7. Fastsættelse af medlemskontingent, for det næstfølgende år.
  8. Eventuelt

3. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne, samt en referent.
Dirigenten kan udpege stemmetællere, hvis dette skønnes nødvendigt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, og alle beslutninger tages ved simpel stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i disse vedtægter.
Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis blot et medlem udtrykker ønske herom.
Alle medlemmer har stemmeret mod forvisning af gyldigt medlemsbevis.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

§ 5 Bestyrelse
Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 5 medlemmer . De vælges på skift 2 og 3 personer, dog må formanden ikke være på valg efter 1. år. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år. Formanden vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Møde afholdes, så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær, af næstformanden.
Ved køb, salg eller i øvrigt, når der skal tages vidtstrækkende beslutninger, kræves dog underskrift af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller generalforsamlingen indgåede økonomiske forpligtelser.
Bestyrelsen kan frit udpege medlemmer til at deltage i arbejdsgrupper i forbindelse med foreningens aktiviteter.

§6 Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
MWCC’s bestyrelse skal anvende foreningens midler til opfyldelse af foreningens formål.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.
Det reviderede regnskab skal godkendes på generalforsamlingen.

§7 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes, på den ordinære generalforsamling, og er gældende for det næstfølgende medlemsår.

§8 Foreningens formue
Foreningens bestyrelse skal bestræbe sig på, at oparbejde en egenkapital af en sådan størrelse, at den kan dække et eventuelt underskud fra et af foreningens arrangementer.
Bestyrelsen fastsætter egenkapitalens størrelse i overensstemmelse med den generelle prisudvikling.
Et eventuelt overskud, ud over den nødvendige egenkapital, skal bl. a. anvendes til at tilvejebringe et ekstra attraktivt repertoire af Country Musik ved foreningens arrangementer.

§9 Opløsning
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer, på en med dette formål lovlig indkaldt generalforsamling, stemmer for dette, eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer for dette.
Foreningen kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til almennyttige formål i samarbejde med Ikast Kommune, og et afviklingsregnskab er godkendt af foreningens revisor.

§10 Vedtægtsændring
Til ændring af disse vedtægter i øvrigt kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 16. juli 2005
Således ændret på generalforsamlingen september 2006.

således vedtaget på generalforsamling januar 2015